Księgowość uproszczona dla Twojej firmy

Obowiązujące przepisy pozwalają na wybór rodzaju księgowości niektórym przedsiębiorcom, którzy rozpoczynają działalność gospodarczą, a także w trakcie jej prowadzenia. Stosować księgowość uproszczoną mogą przede wszystkim właściciele małych i mikro przedsiębiorstw prowadzonych w formie jednoosobowej działalności gospodarczej i w formie większości spółek osobowych.

Według przepisów prawa możliwość prowadzenia księgowości uproszczonej jest zależna również od przychodu, a także rodzaju prowadzonej działalności. Dowiedz się, na czym polega księgowość uproszczona, a także kto może rozliczać się zgodnie z jej zasadami. (Zobacz FAQ)

Zapoznaj się z ofertą Podatkomatu.

Prowadzenie ewidencji online

Uproszczona rachunkowość – czym jest?

Zacznijmy od prostego wytłumaczenia – księgowość uproszczona to ewidencja podatkowa, prowadzona zgodnie z wymogami przepisów prawa, pozwalająca ustalić podstawy opodatkowania oraz wyliczyć podatki i zaliczki na podatki, dzięki którym firma może obliczyć wysokość swoich zobowiązań podatkowych.

Podstawową formą uproszczonej księgowości jest podatkowa księga przychodów i rozchodów. Jednak dla niektórych podmiotów (decyduje rodzaj działalności i osiągnięte w poprzednim roku podatkowym przychody) dostępny jest wybór ewidencji przychodów opodatkowanych ryczałtem.

Księgowość uproszczona niesie wiele korzyści dla mniejszych podmiotów gospodarczych. Wśród nich należy wymienić przede wszystkim względną prostotę, a także niższe koszty usług rachunkowych. Ten rodzaj ewidencji skupia się jednak tylko na przychodach i kosztach (lub tylko przychodach), pomijając przepływy pieniężne i towarowe. Ewidencjonuje się jedynie majątek trwały.

Kto może prowadzić księgowość uproszczoną?

Księgowość uproszczoną mogą prowadzić osoby fizyczne, a także prawie wszystkie spółki osób fizycznych, czyli spółki cywilne, jawne i partnerskie. Z tego rozwiązania niestety nie mogą skorzystać spółki komandytowe. Wymienione podmioty mogą prowadzić księgowość uproszczoną, gdy osiągnięte w poprzednim roku obrotowym przychody nie przekroczyły równowartości w złotych kwoty 2 mln euro. Limit ten oblicza się na podstawie średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z pierwszego roboczego dnia października roku poprzedzającego rok obrotowy.

Przekroczenie tego limitu skutkuje tym, że przedsiębiorstwo musi przejść na prowadzenie pełnej księgowości. Niezależnie od wysokości przychodów, księgowości uproszczonej prowadzić nie mogą spółki kapitałowe (z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjne) a także komandytowe i komandytowo-akcyjne. Obowiązek, prowadzenia ksiąg rachunkowych, dotyczy również innych osób prawnych. Warto zaznaczyć również, że pełną księgowość mogą prowadzić również podmioty, którym przysługuje przywilej prowadzenia uproszczonej księgowości.

Uproszczona ewidencja przychodów – na czym polega?

Rozliczenia uproszczone mogą obejmować takie formy opodatkowania jak:

 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – tutaj właściwa jest forma Ewidencji przychodów opodatkowanych ryczałtem,
 • opodatkowanie na zasadach ogólnych (wg. skali podatkowej) lub podatek liniowy – wówczas właściwą formą ewidencji będzie podatkowa księga przychodów i rozchodów (PKPiR)
 • karta podatkowa – forma umożliwiającej płacenie stałej kwoty podatku, dostępne dla wybranych branż i niewielkiej skali działalności.
obraz_2023-08-14_214437738

Prowadzimy księgę przychodów i rozchodów w biurze rachunkowe online

Podatkowa księga przychodów i rozchodów obowiązuje przedsiębiorców, którzy płacą podatek od osiągniętych dochodów. Dochody rozumiemy tutaj jako przychody pomniejszone o koszty. Podatek dochodowy może być płacony w formie podatku liniowego lub na zasadach ogólnych, z zastosowaniem skali podatkowej, której kolejne progi w zależności od wysokości dochodów wynoszą 17% oraz 32%.

W praktyce prowadzenie Podatkowej księgi przychodów i rozchodów, pomimo względnej prostoty, wiąże się z koniecznością sprostania szczegółowym obowiązkom w zakresie ewidencji operacji gospodarczych i rozliczania podatków. Realizacja takiego zadania wymaga od przedsiębiorcy:

 • przygotowania o charakterze merytorycznym,
 • sporych nakładów czasu,
 • zaangażowania,
 • systematyczności,
 • dyscypliny w przestrzeganiu odpowiednich ustaw i rozporządzeń,
 • nadzorowania terminów oraz poprawności wypełniania formularzy podatkowych.

Każdy przedsiębiorca zobowiązany do prowadzenia Podatkowej księgi przychodów i rozchodów, powinien mieć pełną świadomość tego, jak ważnym jest rzetelne i bieżące jej prowadzenie. PKPiR musi zostać założona w dniu rozpoczęcia działalności lub 1 stycznia nowego roku podatkowego.

Jak powinna wyglądać PKPiR?

Podatkowa księga przychodów i rozchodów powinna być prowadzona według wytycznych określonych w przepisach prawa. Księga musi składać się z przynajmniej siedemnastu kolumn, a każdy okres rozliczeniowy wymaga dokładnego podsumowania każdej z nich.

Ujmowanie kosztów w PKPiR również może być prowadzone na dwa różne sposoby.

 • Metoda kasowa (zwana również uproszczoną) – stosując tę metodę ujmuje się koszty z datą ich poniesienia bez uwzględniania jakiego okresu prowadzenia działalności dotyczą.
 • Metoda memoriałowa – stosując metodę memoriałową oddziela się koszty bezpośrednio związane z przychodem z danego roku od kosztów pośrednich. Koszty bezpośrednie należy podzielić przez liczbę lat, których one dotyczą.

W realizacji obowiązków związanych z prowadzeniem PKPiR służy nasz zespół ekspertów, który podejmie się prowadzenia Podatkowej księgi przychodów i rozchodów – uwzględniając przy tym specyfikę Twojej działalności. W ramach zleconej nam obsługi możesz skorzystać z pomocy w zakresie:

 • założenia Podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • bieżącego prowadzenia PKPiR
 • audytu poprawności dokonywanych wpisów,
 • dotrzymywania i monitorowania wszelkich terminów określonych treścią ustaw i rozporządzeń podatkowych,
 • sporządzania plików PDF z zapisami Podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • prowadzenia ewidencji uzupełniającej,
 • porządkowania i przechowywania dowodów księgowych, na podstawie których dokonywane są wpisy.

Prowadzenie ewidencji ryczałtu

Prowadzenie Ewidencji przychodów opodatkowanych ryczałtem obejmuje sporządzanie, przechowywanie i sprawdzanie dokumentacji pod kątem jej poprawności oraz zgodności z obowiązującymi przepisami. Realizowana usługa uwzględnia także konieczność dotrzymania określonych treścią rozporządzeń terminów, limitów oraz innych czynników. Dzięki temu masz możliwość zachowania prawa do konkretnej formy opodatkowania. Odpowiednio prowadzony ryczałt ewidencjonowany jest formą opodatkowania, która może przynieść określone korzyści.

By móc zdecydować się na tego typu sposób opodatkowania – należy skonsultować się z naszymi ekspertami. Udzielą oni wszelkich odpowiedzi – m.in. na takie pytania jak:

 • Czy ryczałt ewidencjonowany jest korzystniejszy od opodatkowania wg zadad ogólnych lub podatkiem liniowym?
 • Czy przejście na ryczałt ewidencjonowany jest możliwe w trakcie prowadzenia działalności?
 • Kto może, a kto nie może skorzystać z takiej formy opodatkowania?
 • Z czym w praktyce wiąże się ryczałt ewidencjonowany – na jakie odliczenia pozwala, a na jakie nie?

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt ewidencjonowany to kolejna z form rozliczania się z fiskusem, która polega na tym, że przedsiębiorca płaci podatek od przychodu, bez możliwości potrącenia kosztów. Zastosowanie mają stawki, zależne od rodzaju prowadzonej działalności (handel, produkcja, usługi, inne) Prawo przewiduje sześć różnych stawek, które stosuje się pod kątem rodzaju działalności. Jeśli przedsiębiorstwo prowadzi różne rodzaje działalności, wówczas do obliczenia ryczałtu wybiera się więcej niż jedną stawkę. Aktualne stawki ryczałtu to: 2%, 3%, 3,5%, 5,5%, 8,5%, 17%, 20%.

Wysokość podatku ustala się na podstawie osiąganych przychodów. W tym przypadku nie bierze się pod uwagę ponoszonych kosztów. Chęć rozliczania się ryczałtem musi zostać zgłoszona już podczas składania wniosku rejestracyjnego CEIDG-1. Z kolei przejście na ryczałt na ryczałt musi być zgłoszone najpóźniej do 20 stycznia roku kalendarzowego, za który przedsiębiorca chce rozliczać się ryczałtem.

Jednak nie wszyscy mogą skorzystać z tej formy płacenia podatku. Skorzystać z ryczałtu nie mogą:

 • właściciele aptek, lombardów, kantorów, sklepów z częściami motoryzacyjnymi oraz działalności zajmujących się kupnem i sprzedażą wartości dewizowych;
 • udzielający pożyczek pod zastaw;
 • osoby, które tworzą spółkę z małżonkiem lub prowadzą taki sam rodzaj firmy co małżonek;
 • są producentami wyrobów, na które nałożony został podatek akcyzowy, wyjątek – energia z odnawialnych źródeł;

Prowadzenie ewidencji VAT

Podatnicy VAT, oprócz Podatkowej księgi przychodów i rozchodów czy Ewidencji przychodów opodatkowanych ryczałtem, zobowiązani są do prowadzenia pełnego rejestru zakupów i sprzedaży, z uwzględnieniem wartości podatku VAT. W ramach obsługi rachunkowej podatników VAT starannie ewidencjonujemy dokumenty zakupów i sprzedaży VAT, a nasz zespół przygotowuje i wysyła elektronicznie deklaracje VAT oraz pliki JPK_VAT do Urzędu Skarbowego. Zapomnij o samodzielnym prowadzeniu skomplikowanych rejestrów VAT. Internetowe biuro rachunkowe Podatkomat rozliczy Twoje podatki także w zakresie VAT.

 

Rejestry VAT

Obowiązek prowadzenia rejestrów VAT dotyczy podatników, którzy są płatnikami podatku VAT. Dużym plusem jest to, że przepisy nie regulują ścisłej formy, jaką powinny przyjmować te dokumenty. Istotne jest jednak to, by zawierały precyzyjne informacje dotyczące:

 • danych wszystkich kontrahentów,
 • danych liczbowych dotyczących obliczenia wysokości podatku VAT, czyli przede wszystkim podstawy do obliczenia podatku VAT oraz kwoty podatku, z podziałem na stawki.

Rejestry VAT stanowią podstawę do wypełnienia deklaracji VAT-7 (w przypadku rozliczeń miesięcznych) lub VAT-7K (kiedy podatnik rozlicza się kwartalne). Oraz sporządzenia plików JPK_VAT. Ostatecznym terminem na złożenie deklaracji jest 25. dzień miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym. Warto przypomnieć, że od roku 2018 deklaracje są przyjmowane wyłącznie w formie elektronicznej.

W zależności od tego, jakie operacje gospodarcze dotyczą twojej firmy, możesz zdecydować o prowadzeniu kilku rejestrów.

 • Rejestr sprzedaży i zakupów towarów i usług dotyczący wyłącznie transakcji krajowych.
 • Rejestr wewnątrzwspólnotowej dostawy i nabycia towarów i usług – prowadzi się go w przypadku transakcji międzynarodowych w obrębie Unii Europejskiej.
 • Rejestr eksportu i importu towarów i usług – prowadzi w przypadku dokonywania transakcji z kontrahentami z państw spoza Unii Europejskiej.

Księgowość uproszczona – ewidencja środków trwałych

Rachunkowość uproszczona przewiduje również ewidencjonowanie środków trwałych. Środki trwałe to wszystkie urządzenia, maszyny, środki transportu, budowle i grunty oraz inne składniki majątku, które są wykorzystywane w działalności danego podmiotu. Warunkiem uznania przedmiotu za środek trwały jest jego przewidywany okres użytkowania, który powinien być dłuższy niż rok. Obowiązek ewidencjonowania środka trwałego występuje wówczas, gdy jego wartość początkowa przekracza 10 tys. złotych. Składniki majątku, o niższej wartości mogą zostać uznane za koszty prowadzenia działalności w dacie ich poniesienia.

Środki trwałe, wykorzystywane w działalności podlegają amortyzacji, czyli stopniowemu zaliczaniu ich wartości w koszty. Podatnicy w pewnym zakresie mają swobodę w określaniu stawek amortyzacji i współczynników podwyższających, jednak w dużej mierze parametry te zależą od uregulowań ustawowych.

Nie wszystkie środki trwałe można jednak amortyzować. Jeśli zatem dysponujesz środkami trwałymi, które musisz ewidencjonować, zrób ich wykaz i zwróć się do nas. Rozwiejemy wszelkie Twoje wątpliwości co do obowiązku ewidencjonowania środków trwałych oraz możliwości ich amortyzowania. Ponadto dokonamy wszelkich niezbędnych związanych z tym czynności.

Księgowość uproszczona – karta podatkowa

Jest to forma prowadzenia rozliczeń podatkowych, która dotyczy dość wąskiej grupy przedsiębiorców. Dokument ten umożliwia płacenie stałej kwoty podatku. Na stawkę podatku nie wpływa wówczas wysokość dochodów przedsiębiorstw. Wpływają na nią takie czynniki jak:

 • rodzaj i zakres działalności gospodarczej,
 • liczba zatrudnionych pracowników,
 • liczebność mieszkańców miejscowości, w której działa firma.

Jeśli zatem Państwa przedsiębiorstwo spełnia dość restrykcyjne wymogi co do karty podatkowej, można rozważyć właśnie tę formę prowadzenia uproszczonej księgowości.

Księgowość uproszczona w biurze Podatkomat

Jeśli twoje przedsiębiorstwo kwalifikuje się do tego, by prowadzić księgowość uproszczoną, zgłoś się do nas. W zależności od formy organizacyjnej twojej firmy, branży, w której pracujesz oraz innych czynników dotyczących twojej firmy, ustalimy indywidulany zakres usług księgowych. Do Ciebie należy decyzja, czy chcesz korzystać ze stacjonarnych usług czy raczej może oszczędzać czas i pieniądze, decydując się na księgowość online.

Zobacz co możemy Ci zaoferować!

Skontaktuj się z nami – odpowiemy w ciągu 24h i ustalimy, jaka forma współpracy będzie najlepsza dla Twojej firmy.

blob-1

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Na czym polega uproszczona księgowość?

Jakie są formy księgowości uproszczonej?

Jakie korzyści są związane z wyborem uproszczonej księgowości?

Jakie ograniczenia są związane z wyborem uproszczonej księgowości?

Kto może prowadzić księgowość uproszczoną?

Kto nie może prowadzić księgowości uproszczonej?

Jak wygląda PKPiR?

Jak wygląda Ewidencja przychodów opodatkowanych ryczałtem?

podatkomat-logo-fiolet-stopka-2

Podatkomat 
Interaktywne Biuro Rachunkowe


ul. Stargardzka 2-2A
54-156 Wrocław
+48 71 707 02 77
podatkomat@podatkomat.pl

Back to top Arrow