Biała lista podatników VAT to publiczny rejestr zawierający informacje o zarejestrowanych podatnikach VAT, którzy spełniają określone kryteria. Wprowadzona w 2019 roku, lista ta ma na celu ułatwienie firmom weryfikacji kontrahentów i zwiększenie przejrzystości w obrocie gospodarczym.

Czym jest biała lista podatników VAT?

1 września 2019 r. zaczął działać wykaz informacji o podatnikach VAT, który ma pomóc firmom skutecznie i szybko weryfikować kontrahentów. Biała lista podatników VAT jest publicznym rejestrem, w którym znajdują się informacje o podmiotach, które są zarejestrowane jako podatnicy VAT i spełniają określone kryteria.

Co umożliwia biała lista podatników VAT?

Biała lista podatników VAT umożliwia:

 1. sprawdzenie, czy twój kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT,
 2. jeśli twojemu kontrahentowi odmówiono rejestracji, wykreślono go z rejestru lub przywrócono zarejestrowanie jako podatnika VAT, poznanie podstawy prawnej tych decyzji,
 3. potwierdzenie numeru rachunku bankowego, na jaki powinieneś zapłacić swojemu kontrahentowi.

Gdzie można znaleźć białą listę podatników VAT?

Biała lista podatników jest prowadzona przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Znajdziesz ją:

 1. na stronie internetowej Ministerstwa Finansów,
 2. oraz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Co trzeba zrobić, aby znaleźć się na białej liście podatników VAT?

Nie trzeba nic robić, aby dane podatnika znalazły się na białej liście podatników VAT. Wszystkie potrzebne informacje szef KAS pobierze z dostępnych rejestrów publicznych. Jeśli te informacje będą niepoprawne, należy wystąpić do szefa KAS z wnioskiem o ich usunięcie lub sprostowanie.

Jak przeszukiwać białą listę podatników VAT?

Informacje zamieszczone w wykazie można wyszukiwać według NIP, REGON, numeru rachunku bankowego lub nazwy firmy (Nazwiska przedsiębiorcy w CEIDG).

Jaki zakres informacji o podatnikach znajduje się na białej liście?

W wykazie znajdują się następujące dane:

 1. nazwa firmy lub imię i nazwisko przedsiębiorcy;
 2. numer, za pomocą którego podmiot został zidentyfikowany na potrzeby podatku, jeżeli taki numer został przyznany;
 3. status podmiotu:
  1. w odniesieniu do którego nie dokonano rejestracji albo który wykreślono z rejestru jako podatnika VAT,
  2. zarejestrowanego jako „podatnik VAT czynny” albo „podatnik VAT zwolniony”, w tym podmiotu, którego rejestracja została przywrócona;
 4. numer identyfikacyjny REGON, o ile został nadany;
 5. numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile został nadany;
 6. adres siedziby – w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną;
 7. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz ich numery identyfikacji podatkowej
 8. imiona i nazwiska prokurentów oraz ich numery identyfikacji podatkowej
 9. imię i nazwisko lub firmę (nazwę) wspólnika oraz jego numer identyfikacji podatkowej;
 10. daty rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT;
 11. podstawę prawną odpowiednio odmowy rejestracji, wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT;
 12. numery rachunków bankowych lub rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której dana firma jest członkiem, otwartych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzonych przy wykorzystaniu STIR.

Jakie numery rachunków są publikowane na białej liście podatników VAT?

Dla przedsiębiorców bardzo ważną informacją, którą znajdą w wykazie są numery firmowych rachunków bankowych. Te numery są publikowane tylko w przypadku zarejestrowanych podatników VAT lub podatników VAT, którzy zostali przywróceni do rejestru.

Jakie są sankcje za korzystanie z rachunku spoza białej listy podatników?

Od 1 stycznia 2020 r. zapłata kontrahentowi dokonana w kwocie powyżej 15 tys. zł na inny rachunek bankowy, niż podany w wykazie:

 1. uniemożliwi zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu tej kwoty lub części tej kwoty, która została zapłacona na rachunek inny niż podany w wykazie,
 2. oznacza ryzyko odpowiedzialności solidarnej z kontrahentem za zaległości podatkowe, jeśli nie zapłaci on należnego podatku VAT od transakcji.

Czy można jakoś uwolnić się od tych sankcji?

Można uwolnić się od tych sankcji, jeśli najpóźniej w ciągu 3 dni od zrobienia przelewu na niewłaściwy numer rachunku bankowego naczelnik urzędu skarbowego właściwego dla sprzedawcy zostanie o tym poinformowany.

Biała lista podatników VAT - o czym warto pamiętać?

 1. Warto sprawdzić swojego kontrahenta na białej liście podatników VAT
 2. W dniu planowanej zapłaty za usługę czy towar należy sprawdzić czy numer rachunku bankowego podany na fakturze jest taki sam jak numer rachunku na białej liście podatników VAT.