Wysokość składek ZUS dla przedsiębiorców jest uzależniona od poziomu wynagrodzeń w gospodarce, zarówno minimalnego, jak i przeciętnego. Jednak w początkowej fazie prowadzenia biznesu, gdy firma buduje swoją pozycję na rynku, opłacanie takich samych składek jak przedsiębiorstwa działające od wielu lat, byłoby zbyt dużym obciążeniem dla początkującego przedsiębiorcy. W związku z tym wprowadzono ułatwienia dla osób zakładających działalność gospodarczą, dając możliwość skorzystania z ulgi na start, czy preferencyjnego ZUS-u dla nowych firm. Przeczytaj nasz najnowszy artykuł i dowiedz się, ile wynoszą składki ZUS w 2021 roku oraz kto może skorzystać z ulgi ZUS na start.

Obecnie wyróżnia się 4 różne warianty opłacania składek ZUS: Ulga na start, ZUS preferencyjny, mały ZUS plus (obowiązująca od 2020 roku zmodyfikowana wersja małego ZUS-u) i ZUS standardowy. Składki te, to tak naprawdę połączenie kilku różnych opłat, które dotyczą danego przedsiębiorcy w zależności od obowiązującego go wariantu płatności. Ile wynosi ZUS w 2021 roku? 

Ulga na start dla przedsiębiorców w 2021

Ulga na start to zgodnie z przepisami prawa zwolnienie z obowiązku płacenia ubezpieczeń społecznych, dla określonej grupy przedsiębiorców, które zostało wprowadzone w tzw. Konstytucji Biznesu w 2018 roku. Skorzystanie z ulgi na start oznacza, że przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności opłacać należy tylko ubezpieczenie zdrowotne, które w 2021 roku wynosi 381,81 zł.

Kto może skorzystać z ulgi na start w 2021?

Ulga na start ZUS to przywilej, z którego zgodnie z ustawą może skorzystać wyłącznie przedsiębiorca, który:

- jest osobą fizyczną, która podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy;

- podejmuje działalność gospodarczą ponownie, ale od momentu ostatniego jej zawieszenia lub zakończenia upłynęło co najmniej 60 miesięcy;

- nie świadczy usług dla byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej;

- nie podlega ubezpieczeniu w KRUS.

Należy wspomnieć także, że jeżeli przedsiębiorca korzysta z ulgi na start, to jego zleceniodawca nie musi odprowadzać za niego składek na ubezpieczenie społeczne jeśli przedmiot zawartej umowy jest taki sam jak przedmiot prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności, a osiągane przychody są opodatkowane jako przychody z działalności gospodarczej.

Jak skorzystać z ulgi na start?

Zgłoszenia do ulgi na start przedsiębiorca musi dokonać w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia prowadzenia działalności. Należy dokonać zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z odpowiednim kodem tytułu ubezpieczenia, który rozpoczyna się od cyfr 05 40, a pozostałe dwie cyfry zależą od posiadanego prawa do emerytury/renty lub stopnia niepełnosprawności. Jeżeli przedsiębiorca nie posiada takich uprawnień ani stopnia niepełnosprawności to jego kodem będzie 05 40 00. Właściwego zgłoszenia należy dokonać na druku ZUS ZZA.

Następnie do 10 dnia następnego miesiąca przedsiębiorca jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za ubezpieczenie zdrowotne i złożenia w ZUS-ie deklaracji ZUS DRA.

Co po uldze na start?

Pierwsze pół roku od startu działalności to okres wytężonej pracy, który mija bardzo szybko. Pojawiają się pierwsze zyski, jednak zazwyczaj nie są one na tyle wysokie, żeby jej właściciel nie martwił się wysokością opłacanych składek ZUS. Odpowiednie regulacje prawne mają jednak na celu wsparcie przedsiębiorcy w dalszym okresie prowadzenia działalności. Bezpośrednio po uldze na start można skorzystać z tzw. preferencyjnego ZUS-u.

W 2021 po uldze na start można skorzystać z ZUSu preferencyjnego

Preferencyjny ZUS w 2021 roku

Przedsiębiorca, który wykorzystał ulgę na start lub wcześniej z niej zrezygnował, ma prawo do skorzystania z tzw. preferencyjnego ZUS-u, który może opłacać przez 24 kolejne miesiące kalendarzowe. Należy również zaznaczyć, że korzystać z tej formy opłacania składek można od początku prowadzenia działalności, czyli z pominięciem ulgi na start, ale nie stanowi to optymalizacji kosztów.

Preferencyjny ZUS – kto może skorzystać z tego przywileju?

Z preferencyjnego ZUS-u mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy:

- w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej nie prowadzili innej działalności;

- nie wykonują dla byłego pracodawcy tego, co robili dla niego, będąc pracownikiem w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym.

Wysokość preferencyjnego ZUS-u jest uzależniona od minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku i obowiązującej w tym samym roku wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Ile wynosi preferencyjny ZUS w 2021 roku?

Preferencyjne składki ZUS są naliczane od podstawy wymiaru, która stanowi 30 % minimalnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce. W 2021 roku minimalne wynagrodzenie wynosi 2800 zł, co sprawia, że podstawa naliczenia składek to kwota 840 zł. Na jej podstawie wyliczane są należne składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Kształtuje się to następująco:

- składki emerytalne – 840*19,52%=163,97

- składki rentowe – 840*8%=67,20

- składki chorobowe – 840*2,45%=20,58

- składki wypadkowe – 840*1,67%=14,03

Łączna składka za ubezpieczenia społeczne wynosi więc 265,78 zł. Przedsiębiorca korzystający z preferencyjnych składek może zrezygnować z opłacania w tym okresie składek chorobowych w wysokości 2,45% podstawy. Jeżeli to zrobi, jego preferencyjne składki społeczne wyniosą 245,20.

Do składek społecznych należy doliczyć jeszcze obowiązkową składkę zdrowotną, która w 2021 roku wynosi 381,81 zł, co sprawia, że łączna składka preferencyjnego ZUS-u wynosi obecnie 647,59 zł lub 627,01 zł, jeżeli nie zdecydowano się na opłacanie dobrowolnej składki chorobowej.

Mały ZUS plus 2021

W przypadku osiągnięcia w poprzednim roku kalendarzowym przychodów nieprzekraczających 120 000 zł przedsiębiorca może korzystać z preferencyjnych składek ZUS. Tzw. mały ZUS plus to ulga, z której można korzystać przez maksymalnie 36 miesięcy w ciągu kolejnych 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej. Do tego okresu wliczany jest okres 6 miesięcy korzystania z ulgi na start.

Ile wynosi mały ZUS plus w 2021 roku?

Wielu przedsiębiorców zdaje sobie to pytanie, nie mogąc znaleźć w Internecie konkretnej wysokości składki. To, ile wynosi ZUS preferencyjny w 2021 roku, zależy od uzyskiwanych dochodów, według których należy obliczyć podstawę wymiaru składek. Aby to zrobić, należy przeciętny miesięczny dochód przedsiębiorstwa uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym pomnożyć przez 0,5, a uzyskany wynik zaokrąglić do pełnych groszy. Oto przykład jak obliczyć preferencyjny ZUS:

Osiągnięty dochód z zeszłego roku wyniósł 42 480 zł. Dzieląc go na 12 miesięcy, uzyskujemy średnią w wysokości 3 540 zł, którą należy pomnożyć przez współczynnik 0,5, co daje wynik 1 770 zł.

Podstawa wymiaru składek wynosi więc 1 770 zł i w oparciu o nią obliczamy należne składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Wygląda to następująco:

- składki emerytalne - 1770*19,52%=345,50

- składki rentowe - 1770*8%=141,60

- składki chorobowe - 1770*2,45%=43,37

- składki wypadkowe - 1770*1,67%=29,56

Łącznie daje nam to 560,03 zł. Do tej kwoty należy doliczyć składkę na ubezpieczenie zdrowotne, która jest stała i w 2021 roku wynosi 381,81 zł. Łącznie składka preferencyjnego ZUS dla tego przedsiębiorcy wynosi więc 941,84 zł i jest o 515,65 zł niższa niż w przypadku opłacania standardowych składek ZUS.

Jaka jest wysokość standardowych składek ZUS w 2021 roku?

Najwyższe składki zobowiązani są opłacać przedsiębiorcy, których obowiązuje ZUS w wersji standardowej. Zaliczają się do nich wszyscy, którzy wykorzystali już pełny okres opłacania preferencyjnych składek i ich dochód za poprzedni rok kalendarzowy przekroczył 120 000 zł. Standardowe składki ZUS w 2021 roku kształtują się następująco:

- składka emerytalna - 615,93 zł

- składka rentowa - 252,43 zł

- składka wypadkowa - 52,70 zł

- składka chorobowa - 77,31 zł

- składka zdrowotna - 381,81 zł

- fundusz pracy/solidarnościowy - 77,31 zł

Łączna składka do zapłaty wynosi w 2021 roku 1457,49 zł miesięcznie i jest wyższa o 26,01 zł niż rok wcześniej, co ma związek ze wzrostem poziomu wynagrodzeń w gospodarce.

Składki ZUS dla przedsiębiorcy łączącego prowadzenie firmy z etatem w 2021

Często spotykamy sytuację, w której osoba zatrudniona na etacie, decyduje się równoczesne prowadzenie działalności gospodarczej. W takim przypadku może ona płacić niższe składki ZUS, ale jest to uwarunkowane wynagrodzeniem otrzymywanym na etacie, które musi być równe lub wyższe niż obowiązujące w danym roku wynagrodzenie minimalne w gospodarce. W 2021 roku jest to kwota brutto 2 800 zł. W tym przypadku nie ma znaczenia wymiar etatu, w jakim jest zatrudniona dana osoba, ponieważ pod uwagę brana jest jedynie podstawa wymiaru składek.

Przedsiębiorca łączący prowadzenie działalności z pracą na etacie, który spełnia powyższy, warunek nie musi opłacać składek na ubezpieczenie społeczne, które są płacone przez pracodawcę. Pozostaje obowiązek uiszczania opłaty za ubezpieczenie zdrowotne, które w 2021 roku wynosi 381,81 zł. Dodatkowo istnieje możliwość odjęcia większej części tej składki w wysokości 7,75%, czyli 328,78 zł od zaliczki na podatek dochodowy. Takiego odliczenia przedsiębiorca może dokonywać regularnie co miesiąc lub na koniec roku przy wypełnianiu deklaracji podatkowej.

Podsumowując, należy stwierdzić, że istnieją obecnie regulacje, które odciążają początkujących przedsiębiorców w kwestii płatności składek ZUS. Ustawodawca rozumie, że w początkowym okresie prowadzenia działalności właściciel musi skupić się na budowaniu swojej pozycji na rynku i inwestycjach, które stanowią koszt pozyskania klientów. W związku z tym umożliwia skorzystanie z ulgi na start, preferencyjnego ZUS-u oraz małego ZUS-u plus dla "młodych" przedsiębiorców, promując rozwój prywatnego biznesu.