Jeszcze do końca 2021 roku przy każdym składaniu korekty części ewidencyjnej  JPK V7 należało złożyć również czynny żal, żeby uniknąć kary za popełnione błędy. Teraz to się zmieni. Od 1 stycznia 2022 roku nie będzie już tego obowiązku – trzeba jednak będzie złożyć skuteczną korektę.

Czym jest czynny żal?

Czynny żal to zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego, w którym dobrowolnie informuje się naczelnika urzędu skarbowego o niedopełnionych obowiązkach. Przy tym konieczne jest również naprawienie swojego błędu i uregulowanie całego zobowiązania, które dotychczas nie zostało należycie opłacone. 

Czynny żal może być pomocny m.in. wówczas, gdy nie złoży się w terminie zeznania rocznego lub deklaracji okresowej, lub gdy nie zapłaci się podatku. Dotyczy również wystawienia błędnych faktur czy nierzetelnego prowadzenia ksiąg podatkowych. Warto wiedzieć, że w wielu przypadkach można składać także czynny żal online.

Czynny żal w ogólnym założeniu ma pozwolić na uniknięcie kary, zwykle finansowej. Jest on jednak nieskuteczny, gdy organ ścigania sam zebrał dokumentację związaną z popełnieniem wykroczenia lub przestępstwa skarbowego. Innymi słowy, jeśli urząd dopatrzył się uchybienia, zanim zrobił to i zgłosił podatnik, czynny żal nie ma zastosowania.

Korekta JPK a czynny żal 

Od nowego roku, razem z wejściem w życie Polskiego Ładu, zmienią się przepisy w zakresie czynnego żalu przy korekcie części ewidencyjnej JPK. Nie będzie on już stosowany, głównie ze względu na negatywny stosunek podatników do tego rozwiązania. Komplikowało to także księgowość. Teraz przepisy zostaną ujednolicone. 

Po zmianach nie będzie już konieczne składanie zawiadomienia o czynie karalnym, gdy wykrycie błędu dotyczy części ewidencyjnej i/lub deklaracyjnej pliku JPK V7. Warunkiem będzie jednak złożenie prawnie skutecznej korekty części deklaracyjnej/ lub części ewidencyjnej. Bardzo istotne jest jednak to, że korektę deklaracji koniecznie trzeba złożyć przed upływem okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Korekta jest natomiast niemożliwa. Jeżeli przed złożeniem korekty deklaracji lub księgi wszczęto postępowanie przygotowawcze o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe lub ujawniono w toku toczącego się postępowania przygotowawczego to przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe.

Konieczna korekta i uregulowanie należności

Podatnik nie będzie podlegał karze za wykroczenie lub przestępstwo skarbowe dotyczące złożonej deklaracji lub przesłanej księgi, jeżeli po jego popełnieniu złoży organowi podatkowemu korektę dotyczącą obowiązku, którego nieprawidłowe wykonanie jest zabronione.

Natomiast jeśli w związku z popełnionym wykroczeniem zostały uszczuplone należności publicznoprawne, przepis ten stosuje się tylko wtedy, gdy należność ta została uiszczona niezwłocznie. Nie może być to jednak później niż w terminie wyznaczonym przez finansowy organ postępowania przygotowawczego.

Zatem, aby uniknąć niekorzystnych konsekwencji popełnionego błędu w deklaracji podatkowej, należy spełnić dwa warunki: dokonać właściwej korekty oraz spłacić swój dług publiczny, czyli podatki.