W związku z wejściem w życie od 1 lutego 2020r. przepisów dotyczących "Małego ZUS plus"

Przedstawiamy szczegóły tego rozwiązania. Aby móc korzystać ze składek Mały ZUS plus trzeba spełniać kilka warunków.

Warunki skorzystania z obniżonych składek „Mały ZUS Plus”:

1.W poprzednim roku trzeba było prowadzić działalność co najmniej 60 dni.

2.Należy prowadzić działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innych przepisów szczególnych,

3.Przychód z tytułu działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym, jeśli prowadzono ją przez cały rok, nie może przekroczyć 120 000 zł.

Nie można korzystać z “Małego ZUS plus” gdy:

1.Przedsiębiorca spełnia warunki do opłacania „preferencyjnych składek”, tj. składek od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia

2."Mały ZUS plus" nie dotyczy wspólników spółek jawnych, komandytowych i partnerskich oraz jednoosobowych sp. z o.o.

Ważne!

„Mały ZUS plus” można opłacać, jeśli skorzystano wcześniej z: „ulgi na start” oraz z „preferencyjnych składek”. Nie można opłacać składek „mały ZUS plus” w pierwszym roku prowadzenia działalności.

Jak długo można korzystać z „małego ZUS plus”?

Niższe składki na ubezpieczenia społeczne można opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej.

Ważne!

Jako miesiąc kalendarzowy przyjmuje się każdy miesiąc podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu co najmniej jeden dzień.

Jeśli skorzystano z „małego ZUS” w 2019 r. lub w styczniu 2020 r. okres ten wlicza się zarówno do 36 jak i 60 miesięcy kalendarzowych.

Sposób obliczania składek:

Mały ZUS plus zakłada limit przychodu, ale wysokość podstawy obliczania składek i samych składek będzie zależała od osiągniętego w poprzednim roku dochodu.

Kalkulacja podstawy:

(roczny dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym*) / (liczba dni kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym) x 30

Otrzymany wynik jest zaokrąglany do pełnych groszy, a następnie mnożony przez współczynnik 0,5. Tak otrzymaną kwotę ponownie zaokrąglamy do pełnych groszy.

*Istotne przy ustalaniu dochodu jest to, czy składki społeczne były ujęte w kosztach. Jeśli tak, wówczas dochód powinien zostać powiększony o ich wartość.

Opracował Artur Lodziński.