Mechanizm podzielonej płatności (MPP), znany również jako split payment, wprowadza specjalny sposób realizacji płatności, polegający na rozdzieleniu kwoty zapłaty na wartość netto i podatek VAT. Jest to obowiązkowy mechanizm dla podatników VAT, którzy sprzedają lub nabywają towary i usługi objęte tym systemem. Wprowadzenie MPP ma na celu kontrolę przepływu środków finansowych i ograniczenie ryzyka oszustw podatkowych.

Na czym polega mechanizm podzielonej płatności (MPP)?

Mechanizm podzielonej płatności, inaczej określany jako split payment, polega na tym, że płatność za towar lub usługę zrealizowana przez nabywcę specjalnym przelewem, nie trafia w całości na konto odbiorcy, ale zostaje rozdzielona na kwotę netto i podatek VAT. Kwota netto z faktury trafia na rachunek firmowy sprzedawcy, a kwota podatku VAT na jego wydzielony rachunek VAT.  Mechanizm podzielonej płatności stosuje się wyłącznie do transakcji między podatnikami VAT, które są realizowane przelewem w PLN.

Kto musi stosować split payment obowiązkowo?

Obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności mają podatnicy VAT, którzy:

  1. sprzedają lub nabywają towary, lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług i jednocześnie
  2. kwota należności ogółem z faktury przekracza 15 000 zł.

Chodzi m.in. o dostawę płyt, arkuszy, folii i pasów z tworzyw sztucznych, wszelkiego rodzaju wyrobów ze stali, srebra, złota, aluminium, miedzi, elektronicznych układów scalonych, komputerów, dysków twardych, telefonów, telewizorów, aparatów fotograficznych i kamer cyfrowych, części do silników spalinowych, różnego rodzaju odpadów i surowców wtórnych, paliw, a także o usługi budowlane i sprzedaż detaliczną części samochodowych.

Czy mechanizm odwrotnego obciążenia nadal będzie stosowany?

Obowiązkowy MPP zastąpił tzw. odwrotne obciążenie towarami wrażliwymi w obrocie krajowym. Podatnik, który przed dniem 1 listopada 2019 r. wystawiał fakturę bez stawki i kwoty podatku VAT dodając adnotację "odwrotne obciążenie" od 1 listopada 2019 r. wystawia fakturę z podatkiem VAT obliczonym według właściwej stawki 8% lub 23%. W przypadku, gdy kwota na fakturze przekracza 15 000 zł brutto, oznacza ją zwrotem „mechanizm podzielonej płatności”.

Czy nadal będzie funkcjonować dobrowolny split payment?

Każdy przedsiębiorca, podatnik VAT nabywający towary od innego przedsiębiorcy płacąc za fakturę może podjąć decyzję o dobrowolnym zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności.

Można opłacać w ten sposób wszystkie faktury od dostawców lub tylko wybrane, za wyjątkiem przypadku umownego zastrzeżenia wyłączenia  stosowania dobrowolnego mechanizmu podzielonej płatności.

Jak zapłacić za fakturę stosując split payment?

Transakcje objęte mechanizmem split payment muszą być realizowane przez rachunki rozliczeniowe założone do działalności gospodarczej, czyli konta firmowe widniejące w wykazie podatników VAT na tzw. białej liście podatników VAT.

Co w przypadku, gdy kontrahent podał konto osobiste, a nie firmowe?

Przelew dotrze do odbiorcy tylko wtedy, gdy zostanie dokonany na numer rachunku firmowego. Jeśli zostanie zlecony przelew w MPP kontrahentowi, który podał na fakturze numer konta osobistego, przelew wróci.

Jak można dysponować środkami, które trafiły na rachunek VAT?

Kwota VAT wpłacona w systemie MPP trafia na odrębny rachunek VAT. Ponieważ Urząd skarbowy sprawuje nadzór nad środkami znajdującymi się na nim, nie można nimi swobodnie dysponować. Poniżej wskazano ich dozwolone wykorzystanie:

  1. zapłata VAT z faktur otrzymanych od kontrahenta,
  2. zapłata VAT do urzędu skarbowego,
  3. zapłata odsetek od należnego podatku VAT i dodatkowego zobowiązania podatkowego
  4. zapłata VAT z tytułu importu,
  5. zapłata podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych, zaliczek na te podatki, a także odsetek za zwłokę w tych podatkach,
  6. zapłata składek ZUS,
  7. zapłata podatku akcyzowego i przedpłat w podatku akcyzowym oraz odsetek od tych płatności,
  8. zapłata należności celnych oraz odsetek od tych należności.

Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Finansów