Przychód, którego źródłem jest odpłatne zbycie nieruchomości, nie zawsze stanowi o wykonywaniu działalności gospodarczej. O działalności mówimy wówczas, gdy zbycie ona zdolność do generowania zysku, a jej przeznaczeniem jest zdolność do generowania dochodu.

W jakim przypadku podział i sprzedaż działki na ma znamion działalności gospodarczej?

O wydanie interpretacji zwróciła się osoba, która jako jeden z 4 spadkobierców odziedziczyła udział w nieruchomości. Jej charakter (położenie, charakter gruntów, znajdujące się na nim obiekty) uniemożliwia dokonanie podziału działki w sprawiedliwy sposób, jedynym zaś rozwiązaniem wydaje się sprzedanie działki w całości lub po poprzednim podziale zaspokojenie się przez spadkobierców z uzyskanej w ten sposób gotówki. Fiskus potwierdził, że podział działki w celu jej odsprzedaży nie przesądza w takim wypadku o wykonywaniu działalności gospodarczej.