Pandemia koronawirusa dotknęła również organizacje pozarządowe (NGO) oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Pomoc oferowana przez rząd w ramach Tarczy Antykryzysowej1 obejmuje również ten sektor gospodarki. Jeżeli prowadzisz fundację, stowarzyszenie czy inną organizację, przeczytaj poniższy artykuł. Dowiedz się jakie dofinansowania i ulgi Ci przysługują. Do kiedy i gdzie musisz złożyć dokumenty?

Ulga na ZUS dla NGO

Organizacje zatrudniające mniej niż 50 osób, mogą być zwolnione z opłat ZUS-u za marzec, kwiecień i maj tego roku.

 • Jeżeli w NGO zatrudniasz do 9 pracowników – przysługuje Ci 100% zwolnienia z ZUS.
 • Jeżeli zatrudniasz od 10 do 49 osób w organizacji – wówczas przysługuje Ci 50% zwolnienia od każdej składki za pracownika i za Ciebie.

W tym czasie pracownicy organizacji będą normalnie ubezpieczeni i nie będzie potrzeby w późniejszym terminie opłacać składek za ten okres (nie jest to odłożenie opłaty składek w czasie).  

Ulga nie będzie jednak naliczana automatycznie – aby ją otrzymać, musisz złożyć wniosek RDZ do 30 czerwca 2020 roku, wrzucając go do skrzynki na dokumenty w placówce ZUS-u, listownie lub drogą elektroniczną przez PUE ZUS lub www.gov.pl

Co z opłaconymi składkami za marzec?

Jeśli opłaciłeś już składki za marzec, zostaną Ci one zwrócone, wszak po złożeniu stosownego wniosku do 15 maja. 

Świadczenie z FGŚP dla organizacji prowadzących działalność gospodarczą

Jeżeli Twoja organizacja prowadzi działalność gospodarczą, możesz uzyskać dopłaty do pensji dla Twoich pracowników ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Przysługuje ona, jeżeli wprowadzisz okres przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu, w przypadku spadku obrotów gospodarczych:

 • min. o 15 %, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu 2 kolejnych miesięcy w okresie po 01.01. 2020 r., do łącznych obrotów z analogicznych 2 miesięcy z roku ubiegłego w następstwie wystąpienia COVID 19,

lub

 • min. o 25 %, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanego miesiąca w okresie po 01.01. 2020 r., w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego.

 Istnieją dwie opcje otrzymania dofinansowania i możesz skorzystać z obu jednocześnie:

 1. Obniżasz etat pracownikowi o 20% do maksymalnie 1/2 etatu – otrzymasz dofinansowanie w wysokości 40% przeciętnego wynagrodzenia.
 2. Wprowadzasz przestój ekonomiczny, czyli zmniejszasz pracownikom wynagrodzenie o 50%, ale nie może być niższe niż minimalne z uwzględnieniem czasu pracy – możesz otrzymać wsparcie w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia.

Skorzystanie z tego rozwiązania wyklucza możliwość uzyskania dopłat do pensji, o których mowa poniżej.

Dopłaty do pensji pracowniczych dla NGO

Ta opcja dotyczy tych organizacji, które odnotują znaczny spadek przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19. Na podstawie umowy zawartej ze starostą otrzymasz dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne. Dofinansowanie przysługuje pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę nakładczą, umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

Jeżeli chcesz otrzymać dopłaty do pensji dla swoich pracowników, musisz spełnić kilka warunków.

 1. Masz opłacone wszystkie składki na ubezpieczenie zdrowotne, społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, lub Fundusz Solidarnościowy do końca III kwartału 2019.
 2. Wszyscy pracownicy objęci wnioskiem są zatrudnieni w Twojej organizacji.
 3. Nie złożyłeś wniosku o dofinansowanie tego samego celu z innych środków publicznych.
 4. Zrealizujesz obowiązek prowadzenia działaności i utrzymania zatrudnienia pracowników objętych umową przez okres dofinansowania oraz, po zakończeniu dofinansowania, przez okres równy temu okresowi.
 5. Warunkiem uzyskania wsparcia jest wykazanie przynajmniej 30% spadku przychodów z działalności statutowej Twojej organizacji, zdefiniowanego w Art. 15 zze, ust.3 Ustawy o COVID-19,
 • Przez spadek przychodów z działalności statutowej rozumie się zmniejszenie przychodów z tej działalności obliczone jako stosunek łącznych przychodów z działalności statutowej w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych przychodów z działalności statutowej z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego
 • za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

Aby uzyskać wsparcie należy złożyć wniosek do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

Ile otrzymasz pomocy w ramach dopłaty do wynagrodzeń dla NGO?

Dofinansowanie obliczone zostanie według następujących przedziałów spadku przychodów z działalności statutowej:

 • spadek o co najmniej 30% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika.
 • dla spadku o co najmniej 50% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika.
 • dla spadku o co najmniej 80% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika.

Organizacja nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych. Skorzystanie z tego rozwiązania wyklucza możliwość uzyskania świadczenia z FGŚP.

1 Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.