Z powodu pandemii koronawirusa wiele firm ogranicza swoją działalność, zwalnia pracowników oraz zastanawia się nam zamknięciem biznesu. Mikroprzedsiębiorcy, czyli zatrudniający do 9 pracowników, mogą liczyć na szersze wsparcie w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej1. Przeczytaj nasz artykuł i sprawdź, jak uchronić swoją firmę przed upadkiem i jaką pomoc otrzymasz od rządu?

Ulga na ZUS dla mikroprzedsiębiorców

Z ulgi na ZUS mogą skorzystać osoby, które zatrudniają w swojej firmie do 9 osób. Obejmuje ona mikroprzedsiębiorstwa pozarolnicze, które rozpoczęły swoją działalność przed 1 lutego 2020 roku. Jeżeli spełniasz powyższe kryteria, możesz być zwolniony z opłat ZUS-u za marzec, kwiecień i maj tego roku. W tym czasie Ty i Twoi pracownicy będziecie normalnie ubezpieczeni i nie będziesz musiał w późniejszym terminie opłacać składek za ten okres (nie jest to odłożenie opłaty składek w czasie).  W tym przypadku Twoja firma nie musi odnotować spadku przychodów w tym okresie. Ulga nie będzie jednak naliczana automatycznie – aby ją otrzymać, musisz złożyć wniosek RDZ do 30 czerwca 2020 roku, wrzucając go do skrzynki na dokumenty w placówce ZUS-u, listownie lub drogą elektroniczną przez PUE ZUS lub www.gov.pl

Co z opłaconymi składkami za marzec?

Jeśli opłaciłeś już składki za marzec, zostaną Ci one zwrócone po złożeniu stosownego wniosku do 15 maja. 

Dopłaty do pensji pracowniczych z FGŚP możliwość nr 1

Pracodawca niezależnie od ilości zatrudnianych pracowników może skorzystać z dofinansowania do wynagrodzeń i składek ZUS ze środków FGŚP (Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych) . Korzystając z tej ścieżki możesz się ubiegać o dofinansowanie wynagrodzenia pracowników w ramach przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru pracy. Jeżeli chcesz otrzymać dopłaty do pensji dla swoich pracowników, musisz spełnić kilka warunków.

 1. Nie możesz mieć zaległości w opłatach składek na ubezpieczenie zdrowotne, społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, lub Fundusz Solidarnościowy do końca III kwartału 2019, chyba że została zawarta umowa z ZUS-em lub otrzymałeś decyzję urzędu skarbowego w sprawie niezapłaconych długów.
 2. Zawarłeś z pracownikami porozumienie w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy lub objęcia przestojem ekonomicznym.
 3. Wobec Twojej firmy nie mogą zachodzić przesłanki do ogłoszenia upadłości.
 4. Twoja firma musi odnotować spadek obrotów następstwie wystąpienia COVID-19 (spadek sprzedaży towarów lub usług, ilościowy lub jakościowy):
 • o minimum 15%, sumując obroty dwóch następujących po sobie miesięcy po 1 stycznia 2020 roku w porównaniu do analogicznych miesięcy w 2019

lub

 • o minimum 25%, porównując łączny obrót dowolnie wskazanego miesiąca po 1 stycznia 2020 roku do łącznego obrotu z miesiąca poprzedniego.

Dopłaty do pensji pracowniczych mogą łączyć się z innymi formami pomocy w Tarczy Antykryzysowej, jednak nie mogą być wykorzystane na utrzymanie stanowiska pracy dla tego samego pracownika. Za pracownika uważa się osobę pozostającą z pracodawcą w stosunku pracy lub osobę zatrudnioną na podstawie oskładkowanej umowy zlecenia. Nie można uzyskać dofinansowania do wynagrodzeń pracownika, którego pensja w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku była wyższa niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez GUS brutto w gospodarce narodowej w 2020 roku. Nie możesz go również przeznaczyć na pracownika zatrudnionego w ramach umowy o dzieło. Spełniając powyższe warunki, możesz się ubiegać o dofinansowanie w ramach przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru pracy. Wniosek złóż do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w formie elektronicznej lub papierowej. Świadczenie przysługuje przez łączny okres 3 miesięcy.

Ile otrzymasz w ramach obniżonego wymiaru pracy?

Dofinansowanie w ramach obniżonego wymiaru pracy polega na zmniejszeniu etatu pracownika o maksymalnie 20%, ale nie więcej niż do połowy etatu (osobie zatrudnionej na pół etatu nie możesz już obniżyć wymiaru). Maksymalna kwota, którą możesz otrzymać na jednego pracownika, wynosi 2 452,27 zł (zawarte są w niej także składki na ubezpieczenie społeczne).

Ile otrzymasz w ramach przestoju ekonomicznego?

Przestój ekonomiczny to taki okres, w którym pracownicy są gotowi do wykonywania pracy w firmie, jednak nie mogą pracować z przyczyn niezależnych od nich (np. z powodu zamknięcia zakładu). W tym przypadku maksymalna kwota, którą możesz uzyskać na każdego pracownika, wynosi 1 533,09 zł netto (wraz ze składkami na ubezpieczenie społecznie, z uwzględnieniem wymiaru pracy).

Dopłaty do pensji pracowniczych możliwość nr 2

Pracodawca mikro, mały i średni, tj. zatrudniający do 249 pracowników może alternatywnie skorzystać z dofinansowania do wynagrodzeń i składek ZUS na podstawie umowy ze starostą. Korzystając z tej ścieżki możesz się ubiegać o dofinansowanie wynagrodzenia pracowników w sytuacji znacznego spadku obrotów gospodarczych. Jeżeli chcesz otrzymać dopłaty do pensji dla swoich pracowników, musisz spełnić kilka warunków.

 1. Nie masz zaległości podatkowych w opłatach składek na: ubezpieczenie zdrowotne, społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Solidarnościowy do końca III kwartału 2019.
 2. Zatrudniasz pracowników objętych wnioskiem.
 3. Wobec Twojej firmy nie zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości.
 4. Nie ubiegasz się o dofinansowanie na ten sam cel z innych środków publicznych.
 5. Utrzymasz działalność Twojej firmy oraz zatrudnienie pracowników objętych umową przez okres dofinansowania oraz po zakończeniu dofinansowania, przez okres równy temu okresowi.
 6. W działalności Twojej firmy zanotujesz przynajmniej 30% spadek obrotów gospodarczych, który jest rozumiany jako zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym.
 • Spadek obrotów jest rozumiany jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych w roku bieżącym w porównaniu do analogicznych dwóch miesięcy w roku poprzednim. Przy czym wybrany okres powinien mieścić się w ramach czasowych: od po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego złożenie wniosku.
 • Miesiąc może być rozumiany jako 30 kolejno następujących po sobie dni kalendarzowych, jeśli wybrany dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego.

Jeśli chcesz uzyskać powyższe wsparcie, złóż wniosek do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

Ile możesz otrzymać dofinansowania do wynagrodzeń?

Dofinansowanie obliczone zostanie według następujących przedziałów spadku obrotów:

 • o co najmniej 30% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika.
 • o co najmniej 50% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników  wraz ze składkami, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę powiększonego o składki.
 • o co najmniej 80% – przysługuje świadczenie w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę powiększonego o składki.

Nie możesz otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

Niskooprocentowana pożyczka ze środków Funduszy Pracy dla mikroprzedsiębiorcy

Tarcza antykryzysowa przewiduje również niskooprocentowaną pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców. Możesz się ubiegać o maksymalnie 5 tysięcy złotych ze środków Funduszu Pracy. Jej oprocentowanie będzie wynosić 0,05 stopy redyskonta weksli. Okres spłaty pożyczki może wynosić maksymalnie 12 miesięcy, a jej rozpoczęcie nastąpi po trzymiesięcznej karencji. Wniosek o jej udzielenie złóż do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego dla miejsca działalności Twojej firmy.

Uwaga! Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia będzie kontynuował działalność.

To nie wszystkie ulgi i warianty pomocy, z których możesz skorzystać. Skontaktuj się z nami, rozliczymy Twoją firmę, pomożemy Ci przygotować niezbędne dokumenty i powiemy Ci, z których ulg i pomocy rządowych możesz skorzystać.

1 Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.