Kryzys związany z pandemią koronawirusa dotknął także samozatrudnionych. Niektórzy musieli mocno ograniczyć, a nawet czasowo zawiesić sprzedaż dóbr lub usług. Rząd wprowadził specjalny program pomocowy, tzw. Tarczę antykryzysową1, aby przeciwdziałać skutkom pandemii w gospodarce i mającą także udzielić wsparcia dla samozatrudnionych. Jeżeli jesteś osobą samozatrudnioną, przeczytaj poniższy artykuł i dowiedz się jaką pomoc możesz otrzymać. Jakie warunki musisz spełnić, aby ją otrzymać? Gdzie i do kiedy musisz złożyć odpowiednie dokumenty?

Ulga na ZUS dla samozatrudnionych

Jeżeli swoją działalność rozpocząłeś przed 1 lutego 2020 roku i nie jest ona związana z obszarem rolnictwa, możesz się ubiegać o ulgę na ZUS dla samozatrudnionych, czyli zwolnienie ze składek za marzec, kwiecień i maj tego roku. Warunkiem skorzystania z niego jest osiągnięcie w pierwszym miesiącu, za który składany jest wniosek, przychodu z działalności nie wyższego niż 15.681 zł.

Ważne! Ulga na ZUS nie jest odłożeniem składek w czasie, czyli będziesz normalnie ubezpieczony i nie będziesz musiał ich zapłacić w późniejszym terminie

Zwolnienie nie będzie realizowane automatycznie – aby je otrzymać, złóż wniosek RDZ do 30 czerwca 2020 roku, wrzucając go do skrzynki na dokumenty w placówce ZUS-u, listownie lub drogą elektroniczną przez PUE ZUS lub www.gov.pl

Co z opłaconymi składkami za marzec 2020?

Jeśli wcześniej zapłaciłeś składki za marzec, złóż odpowiedni wniosek do 15 maja, a ZUS Ci je zwróci. 

Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych - warunki i wysokość świadczenia

O świadczenie, będące wsparciem dla samozatrudnionych, możesz się ubiegać, jeżeli w trakcie Twojej działalności gospodarczej nastąpił przestój spowodowany COVID-19. Postojowe będzie Ci przysługiwać, jeżeli spełnisz poniższe warunki.

 1. W Twojej działalności wystąpił przestój w wyniku COVID-19.
 2. Rozpocząłeś swoją działalność przed 1 lutego 2020 r.
 3. Nie podlegasz ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu. 
 4. Nastąpił spadek przychodów. Jeżeli działalność nie została zawieszona - przychód z działalności osiągnięty za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku był niższy o co najmniej 15% od przychodu osiągniętego za miesiąc poprzedzający. Jeżeli działalność została zawieszona po 31 stycznia 2020 r. nie ma dodatkowego warunku spadku przychodów.

Wymogu 4 nie stosuje się do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, które rozliczają się poprzez kartę podatkową i które korzystały ze zwolnienia podmiotowego z VAT (ze względu na wysokość obrotów).

Wysokość świadczenia wynosi:

 • 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (2.080 zł) 
  lub
 • u osób rozliczających się kartą podatkową i które korzystały ze zwolnienia z VAT ze względu na wysokość obrotów – 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia (1.300 zł).

Wniosek złóż do ZUS-u na formularzu RSP-D. Możesz go dostarczyć w formie papierowej albo dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez ZUS.

Wniosek należy złożyć w przeciągu trzech miesięcy od miesiąca w którym ogłoszono stan epidemii. Weryfikacja oświadczenia o wysokości osiągniętego przychodu będzie weryfikowana w trybie wymiany informacji z KAS. Świadczenie jest jednorazowe, ale możesz się o nie ubiegać kilka razy.

Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla samozatrudnionych - pomoc dla samozatrudnionych

Kolejną opcją wsparcia dla samozatrudnionych, z której możesz skorzystać, jest dofinansowanie przez państwo części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów gospodarczych spowodowanego wystąpieniem COVID-19.

Warunkiem uzyskania wsparcia jest wykazanie przynajmniej 30% spadku obrotów gospodarczych, rozumianego jako zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym.

Spadek obrotów jest rozumiany jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych w roku bieżącym w porównaniu do analogicznych dwóch miesięcy w roku poprzednim. Przy czym wybrane miesiące powinny przypadać w okresie przypadającym po dniu 1 stycznia 2020 r. i kończyć się najpóźniej w dniu poprzedzającym złożenie wniosku. Miesiąc może być rozumiany jako 30 kolejno następujących po sobie dni kalendarzowych, jeśli wybrany dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego.

Jeśli chcesz otrzymać wsparcie dla samozatrudnionych, złóż wniosek do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Masz na to 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.
Ważne! Nie możesz otrzymać dofinansowania na te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej, które zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

Dodatkowe warunki, które musisz spełnić, aby uzyskać dofinansowanie części kosztów

Warunki, które musisz spełnić w celu otrzymania wsparcia dla samozatrudnionych, jako część tarczy antykryzysowej dla samozatrudnionych:

 1. Twoja działalność nie wykazuje przesłanek do ogłoszenia upadłości, o których mowa w art. 11 lub art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe.
 2. Nie masz zaległości w zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.
 3. Zobowiążesz się dalej prowadzić działalność gospodarczą przez cały okres dofinansowania oraz po zakończeniu dofinansowania, przez okres równy temu okresowi.

Kwota dofinansowania działalności gospodarczej zależna jest od skali spadku obrotów, według następujących przedziałów:

• przy spadku obrotów co najmniej o 30% – wsparcie dla samozatrudnionych może być przyznane w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie ,

• gdy obroty będą niższe o co najmniej 50% – dofinansowanie może być przyznane w wysokości 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,

• ponad 80% spadku przychodów upoważnia do otrzymania pomocy dla samozatrudnionych w wysokości 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,

Niskooprocentowana pożyczka ze środków Funduszy Pracy dla samozatrudnionych - Tarcza antykryzysowa dla samozatrudnionych

Tarcza antykryzysowa dla samozatrudnionych oferuje również dodatkowe udogodnienia związane z pozyskaniem finansowania. Możesz się ubiegać o niskooprocentowaną pożyczkę ze środków Funduszu Pracy do maksymalnie 5 tysięcy złotych. Jej oprocentowanie będzie wynosić 0,05 stopy redyskonta weksli. Okres spłaty pożyczki może wynosić maksymalnie 12 miesięcy, a rozpoczęcie jej spłaty nastąpi po trzymiesięcznym okresie karencji. Wniosek o jej udzielenie złóż do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego dla miejsca działalności Twojej firmy.

Możesz skorzystać z anulowania spłaty pożyczki, gdyż zgodnie z ustawą  "pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. We wniosku o umorzenie mikroprzedsiębiorca oświadcza, że prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki."

Jeżeli chciałbyś skorzystać z jakiejś formy pomocy dla samozatrudnionych i nie wiesz jak to zrobić - skontaktuj się z nami, rozliczymy Twoją firmę i pomożemy Ci przygotować niezbędne dokumenty.

1 Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, oraz niektórych innych ustaw.