Kryzys spowodowany pandemią koronawirusa dotknął nie tylko mikro i małe przedsiębiorstwa, ale także średnie i duże. Program pomocowy od rządu czyli tzw. Tarcza Antykryzysowa jest w większości skierowana do mniejszych przedsiębiorców, jednak nawet więksi mogą dzięki niej otrzymać wsparcie. Przeczytaj poniższy artykuł i zobacz, na jakie ulgi i świadczenia możesz liczyć.

Ulga na ZUS dla większych przedsiębiorstw

Z ulgi na ZUS skorzystasz, jeżeli w swojej firmie lub organizacji zatrudniasz do 49 osób. Zwolnienie dotyczy składek ZUS za marzec, kwiecień i maj tego roku. W tym czasie Twoi pracownicy będą ubezpieczeni, a Ty nie będziesz musiał tych opłat później uiszczać. Aby otrzymać to zwolnienie, złóż wniosek RDZ do 30 czerwca 2020 roku, wrzucając go do skrzynki na dokumenty w placówce ZUS-u, listownie lub drogą elektroniczną przez PUE ZUS lub www.gov.pl

W przypadku gdy zatrudniasz do 9 pracowników – przysługuje Ci 100% zwolnienia z ZUS. Jeśli Twoja firma lub organizacja zatrudnia od 10 do 49 osób – wówczas przysługuje 50% zwolnienia od każdej składki za pracownika i pracodawcę.

Co zrobić z opłaconymi składkami za marzec?

Jeśli opłaciłeś już składki za marzec, złóż odpowiedni wniosek do 15 maja, a zostaną Ci one zwrócone.

Odłożenie w czasie składek ZUS-u lub rozłożenie ich na raty

Jeżeli nie uda Ci się terminowo opłacić składek społecznych, skorzystaj z rozłożenia należności ZUS-u na raty za okres od stycznia 2020 lub odłóż w czasie ich zapłatę bez opłaty prolongacyjnej. Aby skorzystać z tej pomocy, złóż wniosek RDU do ZUS-u najpóźniej do 30 dni po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii.

Umorzenie podatku, rozłożenie go na raty lub zapłata w innym terminie

Jeżeli masz problem z płynnością finansową w Twojej firmie, złóż wniosek o:

 • wyznaczenie nowego terminu płatności podatku, wcześniejszych zaległości oraz naliczonych odsetek, 
 • podzielenie podatku na kilka mniejszych rat,
 • umorzenie wcześniejszych zaległości podatkowych, odsetek lub opłaty prolongacyjnej.

Wniosek złóż do Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), jednak pamiętaj, że sama aplikacja nie jest równoznaczna z pozytywnym jej rozpatrzeniem.

Jednorazowe świadczenie postojowe dla umów cywilnoprawnych

Jeżeli zatrudniasz zleceniobiorców lub inne osoby na podstawie umowy agencyjnej bądź innych umów, do których stosuje się przepisy o umowach cywilnoprawnych i chcesz pomóc swoim współpracownikom, możesz pośredniczyć w ich staraniach o świadczenie postojowe. Będzie im ono przysługiwać w razie przestoju spowodowanego COVID-19, pod pewnymi warunkami:

 • Miał miejsce w przestój w działalności przedsiębiorcy.
 • Umowa została zawarta przed 1 lutego 2020 r.
 • Zleceniobiorca nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu. 
 • Przychód z umowy cywilnej osiągnięty za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku nie był wyższy od 300% przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez GUS.

Wysokość świadczenia wynosi:

 • 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (2.080 zł), lub
 • jeżeli suma przychodów z tytułu realizowanych umów za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku jest mniejsza niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, świadczenie przysługuje w wysokości wynagrodzeń faktycznie otrzymywanych,

W wypadku osób wykonujących umowę cywilnoprawną wniosek RSP-C składa do ZUS zleceniodawca lub zamawiający. Może być on złożony w formie papierowej albo dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wniosek złóż w przeciągu trzech miesięcy od miesiąca w którym ogłoszono stan epidemii. Weryfikacja oświadczenia o wysokości osiągniętego przychodu będzie weryfikowana w trybie wymiany informacji z KAS. Świadczenie ma charakter jednorazowy z możliwością ubiegania się o nie po raz kolejny.

Korekta zeznania podatkowego za 2019 – odliczenie strat z 2020 roku

Odlicz poniesione straty w 2020 roku od dochodu z poprzedniego roku. Dzięki temu zmniejszysz podstawę opodatkowania i otrzymasz zwrot nadpłaconego podatku. Nie możesz jednorazowo obniżyć dochodu o kwotę większą niż 5 000 000 zł. Rozliczysz ją również w następnych pięciu latach. Aby otrzymać takie wsparcie, musisz spełnić kilka warunków.

 1. Prowadziłeś działalność w 2019 roku oraz złożyłeś zeznanie podatkowe.
 2. Z powodu koronawirusa Twoja firma w 2020 roku zanotowała straty w działalności gospodarczej.
 3. Przychody w tym roku są niższe o minimum 50% niż w roku 2019.
 4. Prowadzisz działalności gospodarczą, która jest opodatkowana podatkiem liniowym ze stawką 19%, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Aby uzyskać odliczenie strat za 2020, musisz złożyć odpowiednią korektę zeznania podatkowego za 2019 rok w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca Twojej działalności.

To nie wszystkie ulgi i warianty pomocy w ramach Tarczy Antykryzysowej1, z których możesz skorzystać. Skontaktuj się z nami, rozliczymy Twoją firmę i pomożemy Ci przygotować niezbędne dokumenty i powiemy Ci, z których ulg i pomocy rządowych możesz skorzystać.

1 Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.