Podatnicy, którzy dokonują zakupu towarów i usług na terytorium innego państwa członkowskiego, mają prawo do żądania zwrotu zapłaconego podatku VAT, jeśli towary te i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności dających prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego na terytorium kraju siedziby.

Wniosek o zwrot VAT z UE

W tym celu powinni złożyć stosowny wniosek o zwrot podatku VAT - od wartości dodanej, składany za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Polscy podatnicy posługują się wnioskiem VAT- REF, który wysyłany jest poprzez system e-Deklaracje dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, za pośrednictwem właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego.

Jeżeli czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług są wykonywane na terenie objętym zakresem działania co najmniej dwóch urzędów skarbowych, właściwość miejscową ustala się dla:

  • osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej – ze względu na adres siedziby;
  • osób fizycznych – ze względu na miejsce zamieszkania.

Termin złożenia wniosku o zwrot VAT zapłaconego w UE

Wniosek należy złożyć nie później niż do 30 września roku następującego po okresie zwrotu. Zgodnie z art. 15 dyrektywy Rady 2008/9/WE z dnia 12 lutego 2008 r. określającej szczegółowe zasady zwrotu podatku od wartości dodanej, przewidzianego w dyrektywie 2006/112/WE, podatnikom niemającym siedziby w państwie członkowskim zwrotu, lecz mającym siedzibę w innym państwie członkowskim (Dz. Urz. UE L nr 44/23 ze zm.), wniosek uznaje się za złożony dopiero wtedy, gdy wnioskodawca przedstawił wszystkie informacje wymagane na mocy art. 8, 9 i 11.

Poprawne wypełnienie wniosku o zwrot VAT z UE

Aby wniosek został przyjęty przez system e-Deklaracje, powinien być poprawnie wypełniony oraz zgodny z wyjaśnieniami zamieszczonymi w zakładce e-Deklaracje. Jeżeli system e-Deklaracje odrzuci wniosek, podatnik w trakcie odczytu otrzyma komunikat o przyczynie odrzucenia dokumentu – system wskaże mu również miejsca, gdzie zostały niewypełnione pozycje. W tej sytuacji wnioskodawca powinien dokonać wskazanych poprawek i ponownie przesłać wniosek.

W przypadku polskich wniosków VAT-REF potwierdzeniem przyjęcia dokumentu przez system e-Deklaracje jest pobranie Urzędowego Poświadczenia Odbioru z komunikatem 200 –„Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie”.

Zwrot VATu zapłaconego w UE - podsumowanie

Po przekazaniu wniosku do polskiego systemu VAT-REFUND z systemu e-Deklaracje zostanie automatycznie wysłana wiadomość z informacją o nadaniu numeru referencyjnego wniosku w systemie VAT-REFUND z konta funkcyjnego urzędu, do którego skierowano wniosek. Dotrzymanie terminu złożenia wniosku jest niezwykle ważne. Termin ten określony w art. 15 dyrektywy 2008/9/WE, jest bowiem – zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE – terminem zawitym. Termin zawity, to szczególny rodzaj terminu stanowczego, charakteryzujący się dużym rygorem prawnym, przejawiającym się w tym, że niepodjęcie określonej czynności przez uprawniony podmiot w okresie zakreślonym tym terminem, powoduje definitywne wygaśnięcie przysługującego podmiotowi prawa do tej czynności.