Co to jest ulga na złe długi?

Przepisy dotyczące ulgi na złe długi obowiązują od 1.1.2020 r.

Ulga na złe długi PIT i CIT - koszty i przychody w PIT i CIT

Najogólniej rzecz ujmując w podatkach dochodowych przychodami, co do zasady, są kwoty należne podatnikowi choćby faktycznie nie zostały przez niego otrzymane. Kosztem uzyskania przychodów są wydatki wynikające z operacji gospodarczych, nawet jeżeli nie zostaną one zapłacone

Na czym polega ulga na złe długi?

Wierzyciel ma możliwość pomniejszenia podstawy opodatkowania o kwotę wierzytelności, uprzednio zaliczonej do przychodów, jeżeli nie zostanie ona uregulowana lub zbyta w ciągu 90 dni od dnia upływu jej terminu płatności (wskazanego na fakturze lub w umowie).

Dłużnik ma obowiązek doliczenia do podstawy opodatkowania zaliczaną do kosztów uzyskania przychodów kwotę zobowiązania, nieuregulowanego w terminie 90 dni od daty płatności.

Kiedy trzeba skorygować podstawę opodatkowania?

Korekty podstawy opodatkowania dokonuje się w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie; Możliwa jest także korekta podstawy opodatkowania uwzględniana przy wyliczaniu wysokości należnych zaliczek na podatek dochodowy (wyłącznie w przypadku uzyskiwania przez podatnika dochodu).

Co należy zrobić, gdy dłużnik zapłaci?

W przypadku, gdy po dokonaniu korekty podstawy opodatkowania należność zostałaby uregulowana (zbyta) wierzyciel będzie musiał zwiększyć podstawę opodatkowania oraz zapłacić podatek w rozliczeniu za okres, w którym należność została uregulowana (zbyta).

Przeczytaj również:  Obowiązki przedsiębiorcy wobec urzędu skarbowego – o czym trzeba pamiętać?

W przypadku uregulowania zobowiązania przez dłużnika będzie miał on prawo do korekty zwrotnej w rozliczeniu za okres, w którym zobowiązanie to zostanie uregulowane

Jaki jest zakres przedmiotowy przepisów dotyczących ulgi za złe długi?

Przepisy dotyczące ulgi na złe długi stosuje się wyłącznie do wierzytelności lub zobowiązań wynikających z transakcji handlowych, jeżeli z tytułu tych transakcji przynajmniej u jednej ze stron określa się przychody lub koszty uzyskania przychodów, bez względu na termin ich ujęcia w tych przychodach lub kosztach uzyskania przychodów. Nabycie środków trwałych również objęte jest zakresem stosowania przepisów o uldze.

Ulga na złe długi - kogo dotyczą przepisy?

Przepisy ustaw podatkowych w zakresie ulgi na złe długi dotyczą podatników PIT i CIT, spełniających łącznie następujące warunki:

  1. Dłużnik na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego dzień złożenia zeznania podatkowego nie jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji
  2. Od daty wystawienia faktury (rachunku) lub zawarcia umowy dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została wystawiona faktura (rachunek) lub została zawarta umowa.
  3. Transakcja handlowa zawarta jest w ramach działalności wierzyciela oraz działalności dłużnika, z których dochody podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym na terytorium Polski.

Ponadto wyłączono możliwość stosowania przepisów o uldze między podmiotami powiązanymi w rozumieniu przepisów ustaw podatkowych.