26 kwietnia, 2024

Rozwiązanie spółki cywilnej – co warto wiedzieć? 

Spółka cywilna to bardzo popularna forma prowadzenia działalności gospodarczej ze wspólnikiem. Bardzo łatwo ją założyć, nie wymaga wniesienia kapitału początkowego czy prowadzenia pełnej księgowości. Wiąże się jednak ze sporym ryzykiem wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem. Zdarza się, że z czasem przedsiębiorcom zaczyna przeszkadzać tak duża odpowiedzialność osobista, współpraca nie układa się najlepiej, albo firma nie prosperuje tak dobrze, jak powinna. Co wtedy? Wspólnicy mogą rozwiązać spółkę. Sprawdź, z czym się to wiąże i jak to zrobić.

Kiedy można rozwiązać spółkę cywilną?

Spółka cywilna nie jest spółką prawa handlowego, a jedynie umową cywilnoprawną zawieraną przez dwóch lub więcej przedsiębiorców. Z tego względu zasady jej rozwiązania są prostsze niż w przypadku innych spółek.

Decyzja o rozwiązaniu spółki cywilnej należy do wspólników. Mogą podjąć ją w każdym czasie, nie muszą tu zostać spełnione żadne dodatkowe warunki, przesłanki czy terminy. Wystarczy dopełnić kilku formalności. 

Powody rozwiązanie spółki cywilnej

Jak wspomniano, przepisy nie wskazują zamkniętego katalogu przesłanek, które muszą zaistnieć, by możliwe było rozwiązanie spółki cywilnej. Wspólnicy w każdym czasie i z różnych powodów mogą podjąć taką decyzję. Wystarczy, że przyjmą uchwałę o rozwiązaniu spółki.

Ustawa przewiduje jednak kilka dodatkowych sytuacji, w których spółka cywilna ulega rozwiązaniu. Są to:

 • ogłoszenie upadłości przez jednego ze wspólników;
 • śmierć wspólnika, jeśli spółka jest dwuosobowa;
 • wystąpienie jednego wspólnika ze spółki w sytuacji, gdy spółka jest dwuosobowa;
 • decyzja sądu o rozwiązaniu spółki.

Jak rozwiązać spółkę cywilną krok po kroku?

Rozwiązanie spółki cywilnej to prosty proces, który składa się z kilku etapów. 

Krok 1: Uchwała o rozwiązaniu spółki – jako że spółka cywilna jest de facto umową cywilnoprawną, przedsiębiorcy mogą w każdym momencie zdecydować o jej likwidacji. Powody mogą być różne – od braku oczekiwanego zysku, problemów biznesowych, nieporozumień, aż po chęć działania na własną rękę. W tym przypadku wszyscy wspólnicy sporządzają uchwałę o rozwiązaniu spółki.

Krok 2: Remanent końcowy i podział majątku – jeśli spółka prowadzi pełną księgowość, sporządza bilans zamknięcia. Jeśli podatkową księgę przychodów i rozchodów – remanent końcowy. Następnie wspólnicy spłacają zaległe zobowiązania i odbierają wniesione przez siebie wkłady. To, co zostanie, jest dzielone między wszystkie osoby w takich częściach, w jakich uczestniczyli w zysku firmy. 

Krok 3: Wykreślenie spółki z CEIDG – każda osoba działająca w likwidowanej spółce cywilnej musi zgłosić ten fakt w CEIDG, czyli zaktualizować swoje dane. Jeśli przedsiębiorca po wyjściu ze spółki planuje prowadzić działalność w formie jednoosobowej firmy, wtedy zmienia swój wpis w CEIDG. Jeśli wraz z likwidacją spółki dana osoba nie chce prowadzić już działalności gospodarczej, wtedy składa wniosek o wykreślenie z CEIDG (formularz CEIDG-1). Można zrobić to przez internet, osobiście w urzędzie lub przesłać pocztą. 

Ważne: Aktualizacja danych w CEIDG to obowiązek każdego ze wspólników likwidowanej spółki cywilnej. Mają na to 7 dni roboczych od momentu podjęcia uchwały o rozwiązaniu. 

Krok 4: Wykreślenie z REGON – wniosek na druku RG-OP podpisany przez wszystkich wspólników należy złożyć do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na siedzibę spółki. Można zrobić to online lub osobiście w urzędzie.

Taki wniosek należy złożyć w terminie 7 dni od momentu podjęcia uchwały o rozwiązaniu spółki.

Krok 5: Wykreślenie z ewidencji podatników – do naczelnika urzędu skarbowego należy złożyć też formularz NIP-2, w którym zgłasza się wszelkie zmiany danych spółki cywilnej. 

A jeśli spółka była czynnym podatnikiem VAT, obowiązkiem wspólników jest poinformowanie urzędu skarbowego o zaprzestaniu wykonywania czynności opodatkowanych VAT. Służy do tego specjalny formularz VAT-Z – trzeba złożyć go w ciągu 7 dni od dnia zakończenia działalności.

Oba dokumenty muszą być podpisane przez wszystkich wspólników.

Likwidacja spółki cywilnej a VAT

Jeśli spółka cywilna jest czynnym podatnikiem VAT, podczas jej likwidacji należy zadbać o uregulowanie wszystkich zobowiązań związanych z podatkiem od towarów i usług.

Konieczne jest tu sporządzenie na dzień zamknięcia firmy tzw. remanentu likwidacyjnego, czyli spisu z natury dla celów podatku VAT i poinformowanie o nim urzędu skarbowego. W dokumencie wspólnicy wykazują wszystkie towary, przy których zakupie przysługiwało prawo do odliczenia VAT, a które na dzień likwidacji spółki nadal w niej pozostają. 

Majątek, który został ujęty w remanencie likwidacyjnym, podlega opodatkowaniu. Wartość podatku wynikającą ze spisu wykazujemy na ostatniej deklaracji rozliczeniowej VAT.

Oczywiście może zdarzyć się sytuacja, że w dniu likwidacji spółki cywilnej nie ma na stanie żadnych towarów czy materiałów. W takim przypadku do ostatniej deklaracji VAT dołącza się informację, że wartość spisu z natury dla celów VAT wynosi 0 zł.

Rozwiązanie spółki cywilnej a podatek PIT – o czym warto wiedzieć?

Podczas likwidacji spółki obowiązkiem wspólników jest również sporządzenie wykazu składników majątku. Zgodnie z prawem składników tych nie uwzględnia się podczas ustalania dochodu na dzień zamknięcia działalności i nie podlegają one opodatkowaniu. Jednak od tej zasady istnieje pewien wyjątek.

Jeśli wspólnik sprzedaje pozostałe składniki majątku spółki cywilnej w ciągu 6 lat od dnia jej likwidacji, wówczas osiąga przychód, od którego ma obowiązek zapłacić podatek dochodowy.

10 marca, 2024

Zmiana formy opodatkowania w trakcie roku – kiedy można wykonać?

Każdy przedsiębiorca podczas zakładania firmy samodzielnie wybiera formę opodatkowania. Jeśli po jakimś czasie stwierdzi, że dokonał złego wyboru, może ją zmienić. Są jednak pewne zasady, których należy się trzymać. Czy każda osoba prowadząca działalność gospodarczą może zmienić formę opodatkowania w trakcie roku? Jak to zrobić i jakie są obowiązujące terminy? Odpowiadamy w poniższym artykule.

Czy można zmienić formę opodatkowania w ciągu roku? 

Chociaż nie wszyscy przedsiębiorcy o tym wiedzą, polskie prawo przewiduje możliwość zmiany formy opodatkowania działalności gospodarczej w trakcie roku. Nie ma tu jednak zupełnej dowolności – przepisy jasno wskazują obowiązujące terminy oraz tryb tej zmiany. Decyzję tę należy zgłosić osobiście we właściwym urzędzie miasta lub gminy albo przez internet. 

Formę opodatkowania możesz zmienić do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągniesz pierwszy przychód w danym roku podatkowym. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy pierwszy przychód pojawi się w grudniu – wówczas formę opodatkowania zmieniasz do końca roku podatkowego.

Nieco inne przepisy obowiązują przedsiębiorców rozliczających się na zasadach karty podatkowej, którzy chcą z niej zrezygnować. Różne są tu zarówno wymogi formalne, jak i termin na dokonanie zmiany. W tym przypadku nie wystarczy aktualizacja danych w CEIDG – musisz złożyć specjalne oświadczenie o rezygnacji z karty podatkowej do naczelnika właściwego urzędu skarbowego. Masz na to czas najpóźniej do 20 stycznia danego roku

Warto wspomnieć, że na mocy przepisów Polskiego Ładu przedsiębiorcy nie mogą już wybierać karty podatkowej – ani podczas zakładania firmy, ani przy zmianie formy opodatkowania. Od 2022 roku mogą korzystać z niej tylko ci podatnicy, którzy wybrali ją wcześniej – na zasadzie kontynuacji. Jeśli więc zrezygnujesz z opodatkowania kartą podatkową, nie będziesz mógł już do niej wrócić.

Jak zmienić formę opodatkowania w 2024 roku?

Zmiana formy opodatkowania w trakcie roku to prosty proces. Nie musisz wypełniać wielu formularzy, wystarczy aktualizacja danych w CEIDG. Całość zamyka się w kilku krokach:

 1. Pobierz i wypełnij formularz CEIDG-1, czyli Wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Najszybciej wypełnisz go i złożysz online, przez stronę internetową: http://www.biznes.gov.pl/ceidg. Możesz zrobić to także osobiście w urzędzie gminy/miasta lub wysłać pocztą.
 2. W punkcie 15. wniosku „Oświadczenie o formie opłacania podatku dochodowego” zaznacz wybraną formę opodatkowania.
 3. Nie musisz powiadamiać innych urzędów – na podstawie złożonego formularza urząd skarbowy, ZUS i Główny Urząd Statystyczny zostaną automatycznie powiadomione o aktualizacji danych firmy.
 4. Twój wpis zostanie zmieniony nie później niż w następnym dniu roboczym po dacie wpłynięcia wniosku do CEIDG (o ile nie masz złożonych i przetwarzanych w tym momencie innych wniosków)

Formalności związane ze zmianą formy opodatkowania nic Cię nie kosztują. Rejestracja w CEIDG i wszelkie czynności związane z wpisem są bezpłatne.

Po jakim czasie można zmienić formę opodatkowania?

Jeśli jesteś początkującym przedsiębiorcą i dopiero założyłeś firmę, również masz prawo do zmiany pierwotnie wybranej formy opodatkowania. Nie ma określonego czasu, który musi upłynąć od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, aby dokonać takiej zmiany.

Obowiązują Cię tu zasady i terminy opisane wcześniej – masz na to czas do 20. dnia miesiąca następującego po tym, w którym osiągniesz swój pierwszy przychód. Procedura również się nie zmienia – zgłaszasz zmianę w CEIDG lub składasz oświadczenie do naczelnika urzędu skarbowego.

Ile razy w ciągu roku można zmienić formę opodatkowania?

Osoba prowadząca działalność gospodarczą co do zasady może zmienić formę opodatkowania tylko raz w danym roku. Wynika to z obowiązującego terminu – na taką zmianę mamy czas wyłącznie do 20. dnia kolejnego miesiąca po uzyskaniu pierwszego w danym roku przychodu. Jeśli więc wykorzystamy go raz, następna okazja do zmiany przypadnie dopiero na rok następny.Masz wątpliwości związane z wybraną przez ciebie formą opodatkowania i nie wiesz, czy jest to najlepsza opcja? Skorzystaj z pomocy ekspertów w biurze rachunkowym. W biurze Podatkomat usługi świadczymy online, dlatego nie musisz nawet wychodzić z domu.

28 lutego, 2024

Amortyzacja liniowa – co to jest?

Metoda liniowa to jeden za sposobów amortyzacji, który polega na dokonywaniu odpisów amortyzacyjnych o stałej wysokości, w jednakowych odstępach czasu. Na czym dokładnie polega liniowy sposób amortyzacji i kiedy można z niego skorzystać?

Read more

3 stycznia, 2024

KSeF – Krajowy System e-Faktur. Co to jest?

Krajowy System e-Faktur to duży krok w stronę cyfryzacji obrotu gospodarczego w Polsce. Ta internetowa platforma służąca do wystawiania i wymiany faktur między przedsiębiorcami ma m.in. ułatwić komunikację z organami podatkowymi i minimalizować oszustwa podatkowe. KSeF jest rozwijany od 2021 roku i stopniowo zacznie obowiązywać kolejne firmy. Sprawdź, czym jest ten system, jak działa, czy i od kiedy musisz z niego korzystać.

Czym jest KSeF?

Krajowy System e-Faktur (KSeF) jest ogólnopolską platformą służącą do wystawiania, udostępniania, odbierania i przechowywania faktur ustrukturyzowanych (faktur elektronicznych, e-faktur). System jest niejako bazą, dzięki której masz stały dostęp online do wszystkich wystawionych i otrzymanych dokumentów. KSeF to dla niektórych firm prawdziwa rewolucja. Wprowadza obowiązek elektronicznego fakturowania i wyłącza możliwość wystawiania tradycyjnych, papierowych dokumentów.

KSeF od 2021 roku jest sukcesywnie rozwijany. Do połowy 2024 roku jest dobrowolny, a od 1 lipca 2024 staje się obowiązkowy dla większości przedsiębiorstw w Polsce. Jego głównym celem jest ujednolicenie sposobu rozliczania między firmami, usprawnienie komunikacji z administracją podatkową i zapobieganie oszustwom.

Dla kogo jest KSeF?

Krajowy System e-Faktur przeznaczony jest dla:

 • przedsiębiorców będących czynnymi podatnikami podatku VAT,
 • przedsiębiorców zwolnionych z VAT,
 • przedsiębiorców, którzy są zidentyfikowani w Polsce do szczególnej procedury unijnej OSS i posiadają polski NIP.

Obowiązkowe wystawianie faktur ustrukturyzowanych obejmuje czynności, które do tej pory dokumentowane były fakturą wystawioną zgodnie z ustawą o VAT.

System nie dotyczy m.in.:

 • przedsiębiorców, którzy nie mają w Polsce siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej,
 • faktur wystawianych osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej,

KSeF – od kiedy obowiązkowy?

Krajowy System e-Faktur od 1 stycznia 2022 roku jest dobrowolny i to przedsiębiorca decyduje samodzielnie, czy chce do niego przystąpić. Z czasem stanie się on obowiązkowy dla wszystkich firm. 

Szczegółowy harmonogram wprowadzania obowiązkowego KSeF dla firm:

 • 1 lipca 2024 roku – od tej daty wystawianie faktur w KSeF będzie obowiązkowe dla wszystkich czynnych podatników VAT,
 • 1 stycznia 2025 roku wystawianie faktur w KSeF będzie obowiązkowe także dla podatników zwolnionych z VAT (stosujących zwolnienie podmiotowe oraz wykonujących czynności wyłącznie zwolnione przedmiotowo z VAT).

Jak widać, w ciągu najbliższych miesięcy większość firm w Polsce będzie musiała korzystać z krajowego systemu. Dlatego już dziś warto się do niego przygotować i pomyśleć o wprowadzeniu do firmy księgowości online. Nowoczesne rozwiązania w zakresie księgowości oferuje Podatkomat – to w pełni cyfrowa platforma, dzięki której prowadzenie firmy staje się prostsze. Skontaktuj się z nami i sprawdź, jak możemy Ci pomóc.

Faktury w systemie KSeF

W Krajowym Systemie e-Faktur obowiązują faktury ustrukturyzowane, inaczej e-faktury. Jest to ustrukturyzowany plik zapisany w formacie XML. Jego struktura logiczna jest ściśle określona przepisami Ministerstwa Finansów. 

W momencie przesłania faktury ustrukturyzowanej do KSeF, uznaje się ją za wystawioną. Natomiast za otrzymaną – w dniu przydzielenia numeru identyfikacyjnego KSeF ID. Dokumenty są przechowywane w systemie przez 10 lat.

Fakturę ustrukturyzowaną możesz wystawić:

 • wykorzystując bezpłatne narzędzia udostępnione przez Ministerstwo Finansów,
 • z użyciem komercyjnych programów do księgowości zintegrowanych z KSeF.

KSeF: pytania i odpowiedzi

Poniżej odpowiadamy na najczęściej pojawiające się pytania w kontekście KSeF.

Co to jest KSeF?

Krajowy System e-Faktur jest ogólnopolską, internetową platformą (systemem teleinformatycznym) do wystawiania, udostępniania, odbierania i przechowywania faktur ustrukturyzowanych (e-faktur, faktur elektronicznych).

Kiedy KSeF będzie obowiązkowy?

Od 1 lipca 2024 roku KSeF staje się obowiązkowy dla wszystkich czynnych podatników VAT. Od 1 stycznia 2025 roku – dla nievatowców, czyli podatników zwolnionych z VAT podmiotowo lub przedmiotowo z VAT.

Kto jest objęty obowiązkiem wystawiania faktur w KSeF?

Obowiązek wystawiania faktur w KSeF będzie dotyczył (od określonych terminów) przedsiębiorców będących czynnymi podatnikami podatku VAT, zwolnionych z VAT oraz przedsiębiorców zidentyfikowanych w Polsce do szczególnej procedury unijnej OSS i posiadających polski NIP.

Kto jest zwolniony z KSeF?

Z KSeF są zwolnieni m.in. przedsiębiorcy wystawiający fakturę dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz firmy, które nie mają w Polsce siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej,

Jakie faktury będą obowiązywać w KSeF?

W ramach KSeF obowiązuje wyłącznie jeden rodzaj faktur – faktury ustrukturyzowane. To dokumenty stworzone według ściśle określonej struktury logicznej (wskazanej w przepisach) oraz zapisane w formacie pliku XML.

Jakich faktur nie wystawiamy w KSeF?

W KSeF nie ma możliwości wystawienia np. duplikatu faktury (nie będzie takiej potrzeby) czy faktury pro formy.

16 listopada, 2023

Ulgi podatkowe na ryczałcie – z jakich można korzystać?

Ryczałt to forma opodatkowania, w której podstawę do obliczenia wysokości świadczenia stanowi przychód – nie uwzględnia się kosztów jego uzyskania. Niemniej jednak ryczałtowcy mają prawo do skorzystania z wielu preferencji podatkowych. Składając cykliczne rozliczenie poprzez formularz PIT-28, mogą liczyć na różnego typu odliczenia. Jakie ulgi obowiązują na ryczałcie? Czy mogą z nich skorzystać programiści i specjaliści IT? Sprawdź, jakie koszty można odliczyć w 2023 roku.

Stawki ryczałtu ewidencjonowanego w 2023 roku

Stawki podatkowe dla osób korzystających z ryczałtu ewidencjonowanego zależne są od charakterystyki oferowanych towarów czy świadczonych usług. Wysokość stawek ryczałtowych waha się od 2% do 17%. W przypadku programistów i specjalistów IT stawka ryczałtu to zwykle 12%. Pozostałe wymienione w obowiązujących przepisach stawki, to:

 • 2% dotyczy przychodów ze sprzedaży produktów zwierzęcych i roślinnych, które nie zostały przetworzone przemysłowo;
 • 3% dla działalności gastronomicznej, usługowej w zakresie handlu i usług związanych z produkcją zwierzęcą;
 • 5,5% w przypadku działalności wytwórczej, budowlanej oraz prowizji uzyskanej ze sprzedaży m.in. jednorazowych biletów komunikacji miejskiej i znaczków pocztowych;
 • 8,5% dla przychodów z tytułu umowy najmu, podnajmu i o podobnym charakterze;
 • 10% w przypadku przychodów ze świadczenia usług w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek;
 • 12% dotyczy przychodów ze świadczenia usług związanych z wydawaniem pakietów gier komputerowych, oprogramowania systemowego lub użytkowego;
 • 14% dla przychodów ze świadczenia usług architektonicznych i inżynierskich, w zakresie opieki zdrowotnej lub specjalistycznego projektowania;
 • 15% dotyczy m.in. reprodukcji komputerowych nośników informacji, pośrednictwa w sprzedaży hurtowej oraz usług związanych z kulturą, sportem, rozrywką i rekreacją;
 • 17% w przypadku przychodów osiąganych w ramach wolnych zawodów – m.in. przez tłumaczy, adwokatów i agentów ubezpieczeniowych.

Ryczałt a ulgi podatkowe – co można odliczyć na ryczałcie w 2023 roku?

To, jakie ulgi na ryczałcie przysługują danemu przedsiębiorcy, zależy od wielu czynników. Zaliczają się do nich m.in. zużycie Internetu, składki społeczne, uzyskiwanie dochodów za granicą, krwiodawstwo oraz stopień niepełnosprawności. Wszystkie obejmujące ryczałt ulgi wymienione zostały w katalogu odliczeń wraz z objaśnieniem zasad ich przyznawania. Ten spis to zamknięta i całkowita lista dostępnych preferencji podatkowych. Pojawiają się na niej:

 • ulga na Internet;
 • ulga przy wpłatach na IKZE (indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego);
 • ulga rehabilitacyjna;
 • ulga termomodernizacyjna;
 • ulga abolicyjna;
 • odliczenie darowizn (obejmuje darowizny przekazane m.in. na OPP, krwiodawstwo, komputery przenośne i odbudowę zabytków);
 • ulga na składki społeczne;
 • ulga na składki zdrowotne;
 • ulga na zabytki;
 • ulga na terminal;
 • ulga dla rodzin dla rodzin 4+;
 • ulga na powrót;
 • ulga dla pracujących seniorów.

Ulgi na ryczałcie a IP BOX i B+R

Niestety popularna w branży IT ulga IP Box jest niedostępna dla osób, które wybrały ryczałt i  rozliczają się przez PIT-28.  Podobnie ulga na badania i rozwój (B+R) nie ma zastosowania dla przedsiębiorców, których formą opodatkowania jest ryczałt ewidencjonowany.

Jakich jeszcze ulg nie obejmuje ryczałt?

Prowadzenie działalności opodatkowanej ryczałtem wyklucza przedsiębiorców z prawa do skorzystania z ulgi prorodzinnej, zwaną ulgą na dzieci. Podobnie ma się ryczałt a ulga podatkowa dla rodziców samotnie wychowujących potomstwo. Ryczałtowiec nie skorzysta także z ulgi na prototyp, prowzrostowej czy dla osób wspierających sport, kulturę i edukację. Podatnicy korzystający z tej formy rozliczenia nie mają też możliwości wspólnego rozliczenia z małżonkiem. Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, w której ryczałtowiec złoży tzw. zerowy PIT, deklarując, że przez cały okres podatkowy ani nie osiągnął żadnych przychodów z prowadzonej działalności, ani nie poniósł kosztów ich pozyskania. Katalog ulg dla przedsiębiorców rozliczających się na zasadzie ryczałtu ma charakter zamknięty i ograniczony jest jedynie do przywołanych powyżej pozycji. Jeśli masz wątpliwości, w jaki sposób wypełnić PIT-28 lub nie wiesz, które ulgi możesz uwzględnić w swoim rozliczeniu, skorzystaj z pomocy ekspertów naszego biura rachunkowego online. W ten sposób uzyskasz też pewność odliczenia wszystkich należnych Ci ulg.

podatkomat-logo-fiolet-stopka-2

Podatkomat 
Interaktywne Biuro Rachunkowe


ul. Stargardzka 2-2A
54-156 Wrocław
+48 71 707 02 77
podatkomat@podatkomat.pl

Back to top Arrow